ประชาคมอาเซียน

“One Vision, One Identity, One Community”

          ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย  ไทย(2510)  มาเลเซีย(2510)  อินโดนีเซีย(2510)  ฟิลิปปินส์(2510)  สิงคโปร์(2510)  บรูไน(2527)  เวียดนาม(2538)  ลาว(2540)  พม่า(2540) และกัมพูชา(2542) เพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประชาคมอาเซียนถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พร้อมกับมีการร่วมลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) และมีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก ได้แก่

 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community : APSC)  เป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่งในสามเสาหลักที่เน้นการรวมตัวของอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจ เสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีเป้าหมาย3 ประการ ได้แก่

1.1 สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง

1.2 ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์

1.3 ให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดยอาเซียนมีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาค และจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย

2.1 มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน

2.2 มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี อาชีพเสรีในอาเซียนมีดังนี้

- วิศวกรรม
- การสำรวจ
- สถาปัตยกรรม
- แพทย์
- ทันตแพทย์
- พยาบาล
- บัญชี
- การบริการและการท่องเที่ยว

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community : ASCC) 
มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่
3.1 การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
3.2 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3.3 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Right)
3.4 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
3.5 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity)
3.6 การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER)

กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือน “รัฐธรรมนูญของอาเซียน” เป็นร่างสนธิสัญญาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทำร่วมกันที่จะทำให้อาเซียนเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมาย แนวปฏิบัติ ขอบเขตความรับผิดชอบต่างๆ และโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน ให้เป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกัน โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงสร้างของกฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2551 เป็นต้นไป


 

  

Additional information