วีซ่าเชงเก็น ( Schengen Visa )

1. วีซ่าเชงเก็นคืออะไร?

ปัจจุบัน เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ที่มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ

“ประเทศเชงเก็น” ทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสามประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก็นสำหรับประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น จะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก็น โดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศดังกล่าวแต่ละประเทศ

2. มีวีซ่าเชงเก็นประเภทใดบ้าง?

วีซ่าเชงเก็นมี 3 ประเภท ได้แก่:

  • วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท "C")    
  • วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท "B")
  • วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (ประเภท "A")

3. ขอวีซ่าเชงเก็นได้ที่ไหน?

ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศเชงเก็นใดก็ได้ในประเทศของท่าน หากท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ ท่านสามารถยื่นใบสมัคร ขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศที่ท่านวางแผนจะพำนักนานที่สุด ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าท่านพำนักอยู่ ในประเทศใดนานที่สุด ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศที่ท่าน จะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก

 

 4. ในการขอวีซ่าเชงเก็น จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ข้อกำหนดขั้นต่ำในการขอวีซ่าเชงเก็นมีดังนี้:

  • กรอกใบสมัครและลงนามในใบสมัครขอวีซ่า ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ถือครองหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าช่วงเวลาที่ท่านจะพำนักอยู่ในประเทศเชงเก็น
  • ระบุวัตถุประสงค์การเดินทาง
  • สามารถแสดงให้เห็นว่ามีทรัพย์สินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงที่พำนัก
  • มีประกันภัยการเดินทางโดยมีวงเงินประกันอย่างน้อย 30,000 ยูโร

5. มีค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าเท่าไร?

ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้นอยู่ที่ 60 ยูโร

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 

*ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางโดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรไปยัง ราชรัฐโมนาโก ราชรัฐอันดอร์รา สาธารณรัฐซานมาริโน นครรัฐวาติกัน และ ราชรัฐลิกเตนสไตนส์

 

 

Additional information