เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

      1.  แบบรับคำขอ ตท. 1 และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์) 
      2.  หนังสือรับรองการจ้าง ( ตามแบบที่กำหนด) 
      3.  สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน ( กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนัดไว้) 
      4.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่เกิน 6 เดือน) 
      5.  สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง 
      6.  หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้าคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง) 
      7.  แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ 
      8.  หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ 
 

หมายเหตุ

1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง

2. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ 

คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 

จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ ดังนี้ 


       กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน 
เอกสารประกอบคำขอจัดเรียงตามลำดับ ดังนี้ 
             

             1.  แบบคำขอต่ออายุ ตท. 5 
             2.  ใบอนุญาตทำงาน ( Work permit) พร้อมสำเนา 
             3.  หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา 
             4.  เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) 
             5.  หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ 
 
    
เอกสารของสารต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ

      ยื่นเอกสารครบถ้วน รับใบอนุญาตทำงานภายใน 3 วันทำการ

Additional information