มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900

Chandrakasem Rajabhat University

39/1 Ratchadapisek Road, Chatuchak District, Bangkok, Thailand 10900

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6

โทร  02 - 9426900 ต่อ 7051     โทรสาร  02 - 5417113

Office of International Affairs

Office of President Building, 6th Floors

Tel (+66) 2 942 6900 Ext. 7051  Fax 02 5417113

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Additional information