หนาท  

วิเทศสัมพันธ์ 
วิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกองนโยบายและแผนจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนด้านความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างมหวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกัมหาวิทยาลัยและสถาบันในกลุ่มประเทศตะวันตกและตะวันออกในด้านทุนการศึกษาการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาการฝึกงานและการฝึกสอนของนักศึกษาการศึกษาดูงานของบุคลากรการต้อนรับคณาจารย์และผู้บริหารจากต่างประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. อำนวยความสะดวกเรื่องหนังสือเดินทางและเอกสารวีซ่าให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

2. แปลเอกสารราชการและจัดทำหนังสือราชการภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3. ร่วมมือและเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ
3. สนับสนุนและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการระหว่างประเทศ

International Affairs
International Affairs Division is under Policy and Planning Division. It was established to support inside organizations for making a relationship with educational organizations abroad and to assiat the university develop towards internationalization.

As for international cooperation, Chandrakasem Rajabhat University has had closed educational relationships with many educational organizations in the West and the East. Many memorandums of understanding were signed by the representatives of both parties and many educational activities were accomplished. For instance, we have had many exchange programs, career trainings and professional practicum works for students, study tours for university personal and reception parties for university lecture and administrators from adroad.

Responsibilities
1. To compile documents for Passport and Visa for both Thai and foreign students, academic and  supporting  staff
2. To translate and organize Thai official documents into English for the university
3. To colllaborate and strengthen the academic relationship with foreign universities and institutes
4. To promote and international projects
5. To organize the activities for welcoming foreign visitors

Additional information