********************************************************************************************************************
ข่าวย้อนหลัง
กำหน
ดการรับวุฒิบัตรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 8

ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน

ประกาศผลคัดเลือกอาจารย์ไปสอนศิลปะ วัฒนธรรมไทย ที่ ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ไปสอนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ประเทศศรีลังกา วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 9.30 น. รายละเอียด

ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. รายละเอียด

 วันออกพรรษา

 

 

 
 
 
 

Additional information