ข้อมูลบุคลากร

 

 
จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 
               กลุ่มบุคลากร           จำนวน        รวม   
     
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   116 คน 
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค 13 คน  
     
2 ลูกจ้างประจำ 24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
3 พนักงานราชการ 13 คน
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
4 พนักงานมหาวิทยาลัย    407 คน
        สายวิชาการ 231 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 176 คน  
     
5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 198 คน
        สายวิชาการ   33 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 165 คน  
     
6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  9 คน
        สายวิชาการ  9 คน  
     
รวมทั้งสิ้น 767 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา อ ชาว ต่าง ประ เทศ รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 4 12 2 3   14   20   56

    กองคลัง

    3 4   1   9   5   23
    กองนโยบาย     และแผน   1           9   1   11
       วิเทศสัมพันธ์           1   2   1   4
    กองบริหารงานบุคคล     3 1       10   2   16
    กองพัฒนานักศึกษา   1   1   1   7   7   17
    สำนักงานสภา       มหาวิทยาลัย     2     1   3       6
สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา           2   3       5
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ   1       2   14   27   44

สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

              3       3
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน   1           11   5   17
สถาบันวิจัยและ พัฒนา   1 1         4   2   8
สำนักงาน ตรวจสอบภายใน               4   1   5
สำนักงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาจีน                   2   2
คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     57 13 5 16   122
คณะวิทยาการจัดการ 22           55 13   7   97
คณะศึกษาศาสตร์ 14       1   30 12 3 7 1 68

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              1 12 1   14
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 25           71 15 5 8 5 129
คณะเกษตรและ ชีวภาพ 6           10 6 1 6   29
บัณฑิตวิทยาลัย               4   5   9
ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก       1     6 8 7 14 3 39
ศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท       1     1 8   7   17
ศูนย์การศึกษาฯ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ                        
สิทธิประโยชน์                   1   1
ศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค                   10   10
โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
สระว่ายน้ำและ ศูนย์สุขภาพ                   1   1
ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
สำนักงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           1 1 2       4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ                   2   2
รวม 97 6 13 21 3 13 231 176 33 165 9  
รวมทั้งสิ้น 116 24 13  407  198 9 767
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

 
จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
               กลุ่มบุคลากร           จำนวน        รวม   
     
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   116 คน 
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค 13 คน  
     
2 ลูกจ้างประจำ 24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
3 พนักงานราชการ 13 คน
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
4 พนักงานมหาวิทยาลัย    398 คน
        สายวิชาการ 227 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 171 คน  
     
5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 203 คน
        สายวิชาการ   33 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 170 คน  
     
6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ  9 คน
        สายวิชาการ  9 คน  
     
รวมทั้งสิ้น 763 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา อ ชาว ต่าง ประ เทศ รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 4 12 2 3   13   20   55

    กองคลัง

    3 4   1   9   5   23
    กองนโยบาย     และแผน   1           8   2   11
       วิเทศสัมพันธ์           1   2   1   4
    กองบริหารงานบุคคล     3 1       7   2   13
    กองพัฒนานักศึกษา   1   1   1   8   7   18
    สำนักงานสภา       มหาวิทยาลัย     2     1   3       6
สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา           2   3       5
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ   1       2   14   28   45

สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

              3       3
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน   1           11   5   17
สถาบันวิจัยและ พัฒนา   1 1         4   1   7
สำนักงาน ตรวจสอบภายใน               4   1   5
สำนักงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาจีน                   2   2
คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     57 12 5 17   122
คณะวิทยาการจัดการ 22           54 13   7   96
คณะศึกษาศาสตร์ 14       1   30 12 4 7 1 69

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              1 12 1   14
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 25           68 15 5 8 5 126
คณะเกษตรและ ชีวภาพ 6           10 6 1 7   30
บัณฑิตวิทยาลัย               4   5   9
ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก       1     6 8 6 14 3 38
ศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท       1     1 8   8   18
ศูนย์การศึกษาฯ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ                        
สิทธิประโยชน์                   1   1
ศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค                   11   11
โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
สระว่ายน้ำและ ศูนย์สุขภาพ                   1   1
ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
สำนักงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           1 1 2       4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ                   2   2
รวม 97 6 13 21 3 13 227 171 33 170 9  
รวมทั้งสิ้น 116 24 13  398  203 9 763
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

 
จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
               กลุ่มบุคลากร           จำนวน        รวม   
     
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   116 คน 
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค 13 คน  
     
2 ลูกจ้างประจำ 24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
3 พนักงานราชการ 13 คน
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
4 พนักงานมหาวิทยาลัย   400 คน
        สายวิชาการ 228 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 172 คน  
     
5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 204 คน
        สายวิชาการ   32 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 172 คน  
     
6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน
        สายวิชาการ 10 คน  
     
รวมทั้งสิ้น 767 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา อ ชาว ต่าง ประ เทศ รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 4 12 2 3   13   20   55

    กองคลัง

    3 4   1   9   5   23
    กองนโยบาย     และแผน   1           8   3   12
       วิเทศสัมพันธ์           1   2   1   4
    กองบริหารงานบุคคล     3 1       7   3   14
    กองพัฒนานักศึกษา   1   1   1   8   7   18
    สำนักงานสภา       มหาวิทยาลัย     2     1   3       6
สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา           2   4       6
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ   1       2   14   28   45

สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

              3       3
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน   1           11   5   17
สถาบันวิจัยและ พัฒนา   1 1         4   2   8
สำนักงาน ตรวจสอบภายใน               4   1   5
สำนักงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาจีน                   2   2
คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     57 12 5 16   121
คณะวิทยาการจัดการ 22           55 13   8   98
คณะศึกษาศาสตร์ 14       1   30 12 3 7 1 68

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              1 12 1   14
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 25           68 15 5 8 6 127
คณะเกษตรและ ชีวภาพ 6           10 6 1 7   30
บัณฑิตวิทยาลัย               4   5   9
ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก       1     6 8 6 14 3 38
ศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท       1     1 8   8   18
ศูนย์การศึกษาฯ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ                        
สิทธิประโยชน์                   1   1
ศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค                   10   10
โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
สระว่ายน้ำและ ศูนย์สุขภาพ                   1   1
ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
สำนักงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           1 1 2       4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ                   2   2
รวม 97 6 13 21 3 13 228 172 32 172 10  
รวมทั้งสิ้น 116 24 13 400 204 10 767
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

 
จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 
               กลุ่มบุคลากร           จำนวน        รวม   
     
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   116 คน 
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค 13 คน  
     
2 ลูกจ้างประจำ 24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
3 พนักงานราชการ 13 คน
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
4 พนักงานมหาวิทยาลัย   400 คน
        สายวิชาการ 228 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 172 คน  
     
5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 204 คน
        สายวิชาการ   32 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 172 คน  
     
6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน
        สายวิชาการ 10 คน  
     
รวมทั้งสิ้น 767 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา อ ชาว ต่าง ประ เทศ รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 4 12 2 3   13   20   55

    กองคลัง

    3 4   1   9   5   23
    กองนโยบาย     และแผน   1           8   3   12
       วิเทศสัมพันธ์           1   2   1   4
    กองบริหารงานบุคคล     3 1       7   3   14
    กองพัฒนานักศึกษา   1   1   1   8   7   18
    สำนักงานสภา       มหาวิทยาลัย     2     1   3       6
สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา           2   4       6
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ   1       2   14   28   45

สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

              3       3
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน   1           11   5   17
สถาบันวิจัยและ พัฒนา   1 1         4   2   8
สำนักงาน ตรวจสอบภายใน               4   1   5
สำนักงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาจีน                   2   2
คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     57 12 5 16   121
คณะวิทยาการจัดการ 22           55 13   8   98
คณะศึกษาศาสตร์ 14       1   30 12 3 7 1 68

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              1 12 1   14
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 25           68 15 5 8 6 127
คณะเกษตรและ ชีวภาพ 6           10 6 1 7   30
บัณฑิตวิทยาลัย               4   5   9
ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก       1     6 8 6 14 3 38
ศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท       1     1 8   8   18
ศูนย์การศึกษาฯ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ                        
สิทธิประโยชน์                   1   1
ศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค                   10   10
โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
สระว่ายน้ำและ ศูนย์สุขภาพ                   1   1
ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
สำนักงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           1 1 2       4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ                   2   2
รวม 97 6 13 21 3 13 228 172 32 172 10  
รวมทั้งสิ้น 116 24 13 400 204 10 767
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
               กลุ่มบุคลากร           จำนวน        รวม   
     
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   116 คน 
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค 13 คน  
     
2 ลูกจ้างประจำ 24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
3 พนักงานราชการ 13 คน
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
4 พนักงานมหาวิทยาลัย    400 คน
        สายวิชาการ 228 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 172 คน  
     
5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 200 คน
        สายวิชาการ   31 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 169 คน  
     
6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน
        สายวิชาการ 10 คน  
     
รวมทั้งสิ้น  763 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา อ ชาว ต่าง ประ เทศ รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 4 12 2 3   13   20   55

    กองคลัง

    3 4   1   9   5   23
    กองนโยบาย     และแผน   1           8   3   12
       วิเทศสัมพันธ์           1   2   1   4
    กองบริหารงานบุคคล     3 1       7   3   14
    กองพัฒนานักศึกษา   1   1   1   8   7   18
    สำนักงานสภา       มหาวิทยาลัย     2     1   3       6
สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา           2   4       6
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ   1       2   14   28   45

สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

              3       3
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน   1           11   5   17
สถาบันวิจัยและ พัฒนา   1 1         4   1   7
สำนักงาน ตรวจสอบภายใน               4   1   5
สำนักงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาจีน                   1   1
คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     57 12 5 17   122
คณะวิทยาการจัดการ 22           55 13   7   97
คณะศึกษาศาสตร์ 14       1   30 12 7 1 68

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              1 11 1   13
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 25           68 15 5 8 6 127
คณะเกษตรและ ชีวภาพ 6           10 6 1 7   30
บัณฑิตวิทยาลัย               4   5   9
ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก       1     6 8 6 13 3 37
ศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท       1     1 8   8   18
ศูนย์การศึกษาฯ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ                        
สิทธิประโยชน์                   1   1
ศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค                   10   10
โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
สระว่ายน้ำและ ศูนย์สุขภาพ                   1   1
ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
สำนักงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           1 1 2       4
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ                   2   2
รวม 97 6 13 21 3 13 228 172 31 169 10  
รวมทั้งสิ้น 116 24 13  400  200 10 763
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

 
จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 
               กลุ่มบุคลากร           จำนวน        รวม   
     
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   116 คน 
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค 13 คน  
     
2 ลูกจ้างประจำ 24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
3 พนักงานราชการ 13 คน
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
4 พนักงานมหาวิทยาลัย   398 คน
        สายวิชาการ 227 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 171 คน  
     
5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 205 คน
        สายวิชาการ   28 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 177 คน  
     
6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 11 คน
        สายวิชาการ 11 คน  
     
รวมทั้งสิ้น 767 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา อ ชาว ต่าง ประ เทศ รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 4 12 2 3   13   21   56

    กองคลัง

    3 4   1   8   5   22
    กองนโยบาย     และแผน   1           8   3   12
       วิเทศสัมพันธ์           1   2     4
    กองบริหารงานบุคคล     3 1       7   3   14
    กองพัฒนานักศึกษา   1   1   1   8   8   19
    สำนักงานสภา       มหาวิทยาลัย     2     1   4       7
สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา           2   4       6
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ   1       2   14   33   50

สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

              3       3
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน   1           11   5   17
สถาบันวิจัยและ พัฒนา   1 1         4   1   7
สำนักงาน ตรวจสอบภายใน               4   1   5
สำนักงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาจีน                   2   2
คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     57 12 5 16   121
คณะวิทยาการจัดการ 22           54 13   8   97
คณะศึกษาศาสตร์ 14       1   30 12   7 1 65

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              1 11 1   13
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 25           68 15 5 8 6 127
คณะเกษตรและ ชีวภาพ 6           10 6 1 7   30
บัณฑิตวิทยาลัย               4   5   9
ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก       1     6 7 6 13 4 37
ศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท       1     1 8   9   19
ศูนย์การศึกษาฯ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ                        
สิทธิประโยชน์                   1   1
ศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค                   10   10
โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
สระว่ายน้ำและ ศูนย์สุขภาพ                   1   1
ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
สำนักงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           1 1 2       4
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ                      1
รวม 97 6 13 21 3 13 227 171 28 177 11  
รวมทั้งสิ้น 116 24 13 398  205 11 767
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 
               กลุ่มบุคลากร           จำนวน        รวม   
     
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   116 คน 
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค 13 คน  
     
2 ลูกจ้างประจำ 24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
3 พนักงานราชการ 13 คน
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
4 พนักงานมหาวิทยาลัย   373 คน
        สายวิชาการ 224 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 149 คน  
     
5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 214 คน
        สายวิชาการ   28 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 186 คน  
     
6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 11 คน
        สายวิชาการ 11 คน  
     
รวมทั้งสิ้น 751 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา อ ชาว ต่าง ประ เทศ รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 4 12 2 3   12   21   55

    กองคลัง

    3 4   1   6   7   21
    กองนโยบาย     และแผน   1           7   5   13
       วิเทศสัมพันธ์           1   1       2
    กองบริหารงานบุคคล     3 1       5   4   13
    กองพัฒนานักศึกษา   1   1   1   6   8   17
    สำนักงานสภา       มหาวิทยาลัย     2     1   3     1 7
สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา           2   4       6
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ   1       2   10   32   45

สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

              3       3
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน   1           10   6   17
สถาบันวิจัยและ พัฒนา   1 1         4   2   8
สำนักงาน ตรวจสอบภายใน               3   1   4
สำนักงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาจีน                   2   2
คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     57 11 5 17   121
คณะวิทยาการจัดการ 22           53 13   8   96
คณะศึกษาศาสตร์ 14       1   30 12   7 1 65

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              1 11 1   13
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 25           66 14 5 8 6 124
คณะเกษตรและ ชีวภาพ 6           10 6 1 7   30
บัณฑิตวิทยาลัย               3   5   8
ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก       1     6 7 6 13 4 37
ศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท       1     1 5   11   18
ศูนย์การศึกษาฯ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ                        
สิทธิประโยชน์                   1   1
ศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค                   11   11
โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
สระว่ายน้ำและ ศูนย์สุขภาพ                   2   2
ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
สำนักงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           1 1 2       4
                         
รวม 97 6 13 21 3 13 224 149 28 186 11  
รวมทั้งสิ้น 116 24 13 373 214 11 751
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

 
จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 
               กลุ่มบุคลากร           จำนวน        รวม   
     
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   116 คน 
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค 13 คน  
     
2 ลูกจ้างประจำ 24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
3 พนักงานราชการ 13 คน
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
4 พนักงานมหาวิทยาลัย   376 คน
        สายวิชาการ 227 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 149 คน  
     
5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 212 คน
        สายวิชาการ   28 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 184 คน  
     
6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน
        สายวิชาการ 10 คน  
     
รวมทั้งสิ้น 751 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา อ ชาว ต่าง ประ เทศ รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 4 12 2 3   12   21   55

    กองคลัง

    3 4   1   6   7   21
    กองนโยบาย     และแผน   1           7   5   13
       วิเทศสัมพันธ์           1   1       2
    กองบริหารงานบุคคล     3 1       5   4   13
    กองพัฒนานักศึกษา   1   1   1   6   8   17
    สำนักงานสภา       มหาวิทยาลัย     2     1   3     7
สำนักงาน ประกันคุณภาพ การศึกษา           2   4       6
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ   1       2   10   30   43

สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

              3       3
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน   1           10   6   17
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
  1 1         4   2   8
สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
              3   1   4
สำนักงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาจีน                   2   2
คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     57 11 5 17   121
คณะวิทยาการจัดการ 22           54 13   8   97
คณะศึกษาศาสตร์ 14       1   30 12   7 1 65

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              1 10 1   12
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 25           69 14 5 8 6 127
คณะเกษตรและ ชีวภาพ 6           10 6 1 7   30
บัณฑิตวิทยาลัย               3   5   8
ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
      1     5 7 7 13 3 36
ศูนย์การศึกษาฯ
จันทรเกษม-ชัยนาท
      1     1 5   11   18
ศูนย์การศึกษาฯ
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
                       
สิทธิประโยชน์                   1   1
ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค
                  11   11
โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
สระว่ายน้ำและ
ศูนย์สุขภาพ
                  2   2
ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
สำนักงาน
หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
          1 1 2       4
                         
รวม 97 6 13 21 3 13 227 149 28 184 10  
รวมทั้งสิ้น 116 24 13 376 212 10 751
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

 
  จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  
               กลุ่มบุคลากร           จำนวน        รวม   
     
1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   116 คน 
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค 13 คน  
     
2 ลูกจ้างประจำ 24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
3 พนักงานราชการ 13 คน
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
4 พนักงานมหาวิทยาลัย   376 คน
        สายวิชาการ 227 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 149 คน  
     
5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 215 คน
        สายวิชาการ   30 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ 185 คน  
     
6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน
        สายวิชาการ 10 คน  
     
รวมทั้งสิ้น 754 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา อ ชาว ต่าง ประ เทศ รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 4 12 2 3   12   22   56

    กองคลัง

    3 4   1   6   7   21
    กองนโยบาย    
และแผน
  1           7   5   13
       วิเทศสัมพันธ์           1   1       2
    กองบริหาร    
งานบุคคล
    3 1       5   4   13
    กองพัฒนา    
นักศึกษา
  1   1   1   6   8   17
    สำนักงานสภา       มหาวิทยาลัย     2     1   3       6
สำนักงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
          2   4       6
สำนักวิทยบริการ
และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
  1       2   10   30   43

สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม

              3       3
สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน   1           10   6   17
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
  1 1         4   2   8
สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
              3   1   4
สำนักงาน
โครงการจัดการ
ศึกษา
สำหรับ
นักศึกษาจีน
                  2   2
คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     57 11 5 17   121
คณะวิทยาการ
จัดการ
22           54 13   8   97
คณะศึกษาศาสตร์ 14       1   30 12   7 1 65

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

              1 10  1   12
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
25           69 14 5 8 6 127
คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
6           10 6 1 7   30
บัณฑิตวิทยาลัย               3   5   8
ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
      1     5 7 9 14 3 39
ศูนย์การศึกษาฯ
จันทรเกษม-ชัยนาท
      1     1 5   11   18
ศูนย์การศึกษาฯ
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
                       
สิทธิประโยชน์                   1   1
ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
จันทรเกษม
ปาร์ค
                  11   11
โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
สระว่ายน้ำและ
ศูนย์สุขภาพ
                  2   2
ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
สำนักงาน
หมวด
วิชา
ศึกษาทั่วไป
          1 1 2       4
                         
รวม 97 6 13 21 3 13 227 149 30 185 10  
รวมทั้งสิ้น 116 24 13 376 215 10 754
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 มกราคม 25578
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     116 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  13 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  13 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  13 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    380 คน
        สายวิชาการ  231 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  149 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   215 คน
        สายวิชาการ   31 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  184 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   10 คน
        สายวิชาการ  10 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   758 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา
ชาว
ต่าง

ประ เทศ
รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
 สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 12 2 3   12   22   56

    กองคลัง

    3 4   1   6   7   21 
    กองนโยบาย
   
และแผน
            7   5   13 
        วิเทศสัมพันธ์           1   1      
    กองบริหาร
   
งานบุคคล
    1       5   4   13 
    กองพัฒนา
   
นักศึกษา
    1   1   6   8   17
    สำนักงานสภา   
    มหาวิทยาลัย
    2       3       6
 สำนักงาน
 
ประกันคุณภาพ
 การศึกษา
          2   4       6
 สำนักวิทยบริการ
 และ  
 เทคโนโลยี

 สารสนเทศ
        2   10   30   43 

 สำนักศิลปะและ
 วัฒนธรรม

              3        3
 สำนักส่งเสริมวิชาการ
 และ
งานทะเบียน
  1           10   6    17
 สถาบันวิจัยและ
 พัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน
 
ตรวจสอบภายใน
              3   1  
 สำนักงาน
 
โครงการจัดการ
 ศึกษา
สำหรับ
 
นักศึกษาจีน
                   2  
 คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     59 11 5 17   123 
 คณะวิทยาการ
 จัดการ
22           56 13   8   99
 คณะศึกษาศาสตร์ 14        1   30 12   7 1 65 

 โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

              1 11     12
 คณะมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์
25           69 14 5 8 6 127
 คณะเกษตรและ
 ชีวภาพ
          10 6 1 7    30
 บัณฑิตวิทยาลัย               3   5    8
 ศูนย์ภาษา           1   1   2   4
 วิทยาลัยการแพทย์
 ทางเลือก
      1     5 7 9 14 3 39
 ศูนย์การศึกษาฯ 
 จันทรเกษม-ชัยนาท
      1     1 5   11   18
 ศูนย์การศึกษาฯ
 
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
                       
 สิทธิประโยชน์                   1   1
 ศูนย์ฝึก
 
ประสบการณ์
 วิชาชีพ
จันทรเกษม
 ปาร์ค
                  11   11
 โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
 สระว่ายน้ำและ
 
ศูนย์สุขภาพ
                  2   2
 ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
 ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
 สำนักงาน
 หมวด
วิชา
 ศึกษาทั่วไป
          1 1 2       4
                         
รวม 97 13 21 3 13 231 149 31 184 10  
 รวมทั้งสิ้น 116     24 13   380  215 10 758
 

  ข้อมูล : ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     116 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 97 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  13 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   24 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   3 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  14 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  14 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    373 คน
        สายวิชาการ  225 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  148 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   206 คน
        สายวิชาการ   30 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  176 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   10 คน
        สายวิชาการ  10 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   743 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา
ชาว
ต่าง

ประ เทศ
รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
 สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 12 2 3   12   19   53

    กองคลัง

    3 4   1   5   7   20 
    กองนโยบาย
   
และแผน
            7   5   13 
        วิเทศสัมพันธ์           1   1      
    กองบริหาร
   
งานบุคคล
    1    1   5   4   14 
    กองพัฒนา
   
นักศึกษา
    1   1   6   8   17
    สำนักงานสภา   
    มหาวิทยาลัย
    2       3       6
 สำนักงาน
 
ประกันคุณภาพ
 การศึกษา
          2   3      
 สำนักวิทยบริการ
 และ  
 เทคโนโลยี

 สารสนเทศ
        2   10   29   42 

 สำนักศิลปะและ
 วัฒนธรรม

              3        3
 สำนักส่งเสริมวิชาการ
 และ
งานทะเบียน
  1           10   5    16
 สถาบันวิจัยและ
 พัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน
 
ตรวจสอบภายใน
              3   1  
 สำนักงาน
 
โครงการจัดการ
 ศึกษา
สำหรับ
 
นักศึกษาจีน
                   1  
 คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     59 11 5 16   122 
 คณะวิทยาการ
 จัดการ
22           56 13   8   99
 คณะศึกษาศาสตร์ 14        1   27 13   6 1 62 

 โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

              1 10     11
 คณะมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์
25           68 14 5 8 6 126
 คณะเกษตรและ
 ชีวภาพ
          8 6 1 7    28
 บัณฑิตวิทยาลัย               3   5    8
 ศูนย์ภาษา           1   1   1    3
 วิทยาลัยการแพทย์
 ทางเลือก
      1     5 7 9 14 3 39
 ศูนย์การศึกษาฯ 
 จันทรเกษม-ชัยนาท
      1     1 5   11   18
 ศูนย์การศึกษาฯ
 
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
                       
 สิทธิประโยชน์                   1   1
 ศูนย์ฝึก
 
ประสบการณ์
 วิชาชีพ
จันทรเกษม
 ปาร์ค
                  12   12
 โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
 สระว่ายน้ำและ
 
ศูนย์สุขภาพ
                  2   2
 ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
 ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
 สำนักงาน
 หมวด
วิชา
 ศึกษาทั่วไป
          1 1 2       4
                         
รวม 97 13 21 3 14 225 148 30 176 10  
 รวมทั้งสิ้น 116     24 14   373  206 10 743
 

  ข้อมูล : ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

 

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     117 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 98 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    6 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  13 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   25 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   4 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  14 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  14 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    375 คน
        สายวิชาการ  227 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  148 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   204 คน
        สายวิชาการ   33 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  171 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   10 คน
        สายวิชาการ  10 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   745 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา
ชาว
ต่าง

ประ เทศ
รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
 สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 12 2 3   12   18   52

    กองคลัง

    3 4   1   5   7   20 
    กองนโยบาย
   
และแผน
            7   5   13 
        วิเทศสัมพันธ์           1   1      
    กองบริหาร
   
งานบุคคล
    1    1   5   3   13 
    กองพัฒนา
   
นักศึกษา
    1   1   6   8   17
    สำนักงานสภา   
    มหาวิทยาลัย
    2       3       6
 สำนักงาน
 
ประกันคุณภาพ
 การศึกษา
          2   3      
 สำนักวิทยบริการ
 และ  
 เทคโนโลยี

 สารสนเทศ
        2   10   29   42 

 สำนักศิลปะและ
 วัฒนธรรม

              3        3
 สำนักส่งเสริมวิชาการ
 และ
งานทะเบียน
  1           10   5    16
 สถาบันวิจัยและ
 พัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน
 
ตรวจสอบภายใน
              3   1  
 สำนักงาน
 
โครงการจัดการ
 ศึกษา
สำหรับ
 
นักศึกษาจีน
                   1  
 คณะวิทยาศาสตร์ 30     1     60 11 5 16   123 
 คณะวิทยาการ
 จัดการ
22           56 13   8   99
 คณะศึกษาศาสตร์ 15        2   27 13   6 1 64 

 โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

              1 10     11
 คณะมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์
25           69 14 5 8 6 127
 คณะเกษตรและ
 ชีวภาพ
          8 6 1 7    28
 บัณฑิตวิทยาลัย               3   4    7
 ศูนย์ภาษา           1   1   1    3
 วิทยาลัยการแพทย์
 ทางเลือก
      1     5 7 11 12 2 39
 ศูนย์การศึกษาฯ 
 จันทรเกษม-ชัยนาท
      1     1 5   11   18
 ศูนย์การศึกษาฯ
 
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
                       
 สิทธิประโยชน์                   1   1
 ศูนย์ฝึก
 
ประสบการณ์
 วิชาชีพ
จันทรเกษม
 ปาร์ค
                  12   12
 โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
 สระว่ายน้ำและ
 
ศูนย์สุขภาพ
                  2   2
 ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
 ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
 สำนักงาน
 หมวด
วิชา
 ศึกษาทั่วไป
          1 1 2       4
                         
รวม 98 13 21 4 14 227 148 33 171 10  
 รวมทั้งสิ้น 117     25 14   375  204 10 745
 

  ข้อมูล : ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     124 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 103 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    7 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  14 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   25 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   4 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  13 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  13 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    376 คน
        สายวิชาการ  231 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  145 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   205 คน
        สายวิชาการ   35 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  170 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   12 คน
        สายวิชาการ  12 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   754 คน
     

 

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา
ชาว
ต่าง

ประ เทศ
รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
 สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 12 2 3   12   18   53

    กองคลัง

    3 4   1   5   7   20 
    กองนโยบาย
   
และแผน
            7   5   13 
        วิเทศสัมพันธ์           1   1      
    กองบริหาร
   
งานบุคคล
    1    1   6   2   13 
    กองพัฒนา
   
นักศึกษา
    1   1   6   8   17
    สำนักงานสภา   
    มหาวิทยาลัย
    2         3   1   6
 สำนักงาน
 
ประกันคุณภาพ
 การศึกษา
          2   3      
 สำนักวิทยบริการ
 และ  
 เทคโนโลยี

 สารสนเทศ
        2   10   30   43 

 สำนักศิลปะและ
 วัฒนธรรม

  1           3        4
 สำนักส่งเสริมวิชาการ
 และ
งานทะเบียน
  1           10   5    16
 สถาบันวิจัยและ
 พัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน
 
ตรวจสอบภายใน
              2   1  
 สำนักงาน
 
โครงการจัดการ
 ศึกษา
สำหรับ
 
นักศึกษาจีน
                   1  
 คณะวิทยาศาสตร์ 31     1     61 11 6 16   126 
 คณะวิทยาการ
 จัดการ
23           57 13   7   100
 คณะศึกษาศาสตร์ 15        2   27 12   7 1 64 

 โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

              1 10     11
 คณะมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์
28           71 13 5 7 6 130
 คณะเกษตรและ
 ชีวภาพ
          8 5 2 7    28
 บัณฑิตวิทยาลัย               3   4    7
 ศูนย์ภาษา           1   1   1    3
 วิทยาลัยการแพทย์
 ทางเลือก
      1     5 7 11 12 5 41
 ศูนย์การศึกษาฯ 
 จันทรเกษม-ชัยนาท
      1     1 5   11   18
 ศูนย์การศึกษาฯ
 
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
                       
 สิทธิประโยชน์                   1   1
 ศูนย์ฝึก
 
ประสบการณ์
 วิชาชีพ
จันทรเกษม
 ปาร์ค
                  12   12
 โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
 สระว่ายน้ำและ
 
ศูนย์สุขภาพ
                  1   1
 ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
 ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
 สำนักงาน
 หมวด
วิชา
 ศึกษาทั่วไป
          1 1 2       4
                         
รวม 103 14 21 4 13 231 145 35 170 12  
 รวมทั้งสิ้น 124     25 13   376  205 12 754
 

  ข้อมูล : ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     124 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 103 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    7 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  14 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   25 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   4 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  13 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  13 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    378 คน
        สายวิชาการ  233 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  145 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   208 คน
        สายวิชาการ   35 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  173 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   10 คน
        สายวิชาการ  10 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   758 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง ราช การ พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา
ชาว
ต่าง

ประ เทศ
รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
 สำนักงานอธิการบดี                        
    กองกลาง   1 12 2 3   12   16   51

    กองคลัง

    3 4   1   5   7   20 
    กองนโยบาย
   
และแผน
            7   5   13 
        วิเทศสัมพันธ์           1   1      
    กองบริหาร
   
งานบุคคล
    1    1   6   2   13 
    กองพัฒนา
   
นักศึกษา
    1   1   6   8   17
    สำนักงานสภา    
    มหาวิทยาลัย
    2         3   1   6
 สำนักงาน
 
ประกันคุณภาพ
 การศึกษา
          2   3      
 สำนักวิทยบริการ
 และ  
 เทคโนโลยี

 สารสนเทศ
        2   10   32   45 

 สำนักศิลปะและ
 วัฒนธรรม

  1           3        4
 สำนักส่งเสริมวิชาการ
 และ
งานทะเบียน
  1           10   5    16
 สถาบันวิจัยและ
 พัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน
 
ตรวจสอบภายใน
              2   1  
 สำนักงาน
 
โครงการจัดการ
 ศึกษา
สำหรับ
 
นักศึกษาจีน
                   1  
 คณะวิทยาศาสตร์ 31     1     61 11 7 16   127 
 คณะวิทยาการ
 จัดการ
23           57 13   9   102
 คณะศึกษาศาสตร์ 15        2   28 12   7 1 65 
 โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัย
   ราชภัฏจันทรเกษม
              1 10     11
 คณะมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์
28           72 13 5 7 5 130
 คณะเกษตรและ
 ชีวภาพ
          8 5 2 7    28
 บัณฑิตวิทยาลัย               3   4    7
 ศูนย์ภาษา           1   1   1    3
 วิทยาลัยการแพทย์
 ทางเลือก
      1     5 7 11 12 4 40
 ศูนย์การศึกษาฯ 
 จันทรเกษม-ชัยนาท
      1     1 5   11   18
 ศูนย์การศึกษาฯ
 
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
                       
 สิทธิประโยชน์                   1   1
 ศูนย์ฝึก
 
ประสบการณ์
 วิชาชีพ
จันทรเกษม
 ปาร์ค
                  12   12
 โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
 สระว่ายน้ำและ
 
ศูนย์สุขภาพ
                  2   2
 ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
 ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1   1
 สำนักงาน
 หมวด
วิชา
 ศึกษาทั่วไป
          1 1 2       4
                         
รวม 103 14 21 4 13 233 145 35 173 10  
 รวมทั้งสิ้น 124     25 13   378  208 10 758
 

  ข้อมูล : ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     125 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 104 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    7 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  14 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   25 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   4 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  13 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  13 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    372 คน
        สายวิชาการ  233 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  139 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   213 คน
        สายวิชาการ   34 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  179 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   10 คน
        สายวิชาการ  10 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   758 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำ พนง
ราช การ
พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา
ชาว

ต่าง
ประ เทศ
รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
 สำนักงาน
 อธิการบดี
                       
    กองกลาง   1 12 2 3   10   16   49 

    กองคลัง

    3 4   1   4   7   19 
    กองนโยบาย
   
และแผน
            7   5   13 
        วิเทศ       
        สัมพันธ์
          1   1      
    กองบริหาร    
    งานบุคคล
    1       6   4   13 
    กองพัฒนา    
    นักศึกษา
    1   1   6   8   17
    สำนักงาน
    สภา
   
    มหาวิทยาลัย
    2     1   3   1   7
 สำนักงาน  
 ประกันคุณภาพ
 
 การศึกษา
          2   3      
 สำนักวิทย
 บริการ
และ
 เทคโนโลยี
  
 สารสนเทศ
        2   10   32   45 

 สำนักศิลปะ
 และ
วัฒนธรรม

  1           3        4
 สำนักส่งเสริม  
 วิชาการและ
 
 งานทะเบียน
  1           10   5    16
 สถาบันวิจัย  
 และพัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน  
 ตรวจสอบ
 ภายใน
              2   1  
 สำนักงาน  
 โครงการ
 
 จัดการศึกษา
 
 สำหรับ
 
 นักศึกษาจีน
                   1  
 คณะวิทยา  
 ศาสตร์
32   1 1     61 11 7 16   129 
 คณะวิทยาการ 
 จัดการ
23           57 13   9   102
 คณะศึกษา  
 ศาสตร์
15        2   28 12   8 1 66 
 โรงเรียน
 สาธิต
 มหาวิทยาลัย  
 ราชภัฏ  
 จันทรเกษม
              1 9     10
 คณะ  
 มนุษยศาสตร์
 
 และสังคมศาสตร์
28           72 12 5 7 5 129 
 คณะเกษตร  
 และชีวภาพ
          8 4 2 7    27
 บัณฑิตวิทยาลัย               3   5    8
 ศูนย์ภาษา           1   1   1    3
 วิทยาลัย  
 การแพทย์
 
 ทางเลือก
      1     5 7 11 12 4 40
 ศูนย์การ
 ศึกษาฯ
  
 จันทรเกษม-  
 ชัยนาท
      1     1 5   12   19
 ศูนย์การ
 ศึกษาฯ
  
 เศรษฐบุตร 
 บำเพ็ญ
                       
 สิทธิประโยชน์                   1   1
 ศูนย์ฝึก  
 ประสบการณ์
 
 วิชาชีพ
 
 จันทรเกษม
 ปาร์ค
                  12   12
 โรงพยาบาล
 สัตว์
                  1   1
 สระว่ายน้ำและ  
 ศูนย์สุขภาพ
                  2   2
 ร้านค้า
 สวัสดิการ
                  2   2
 ร้านค้า  
 จันทราร่วมใจ
                  1   1
 สำนักงาน
 หมวด
 
 วิชาศึกษา
 ทั่วไป
          1 1 1     4
                         
รวม 104 14 21 4 13 233 139 34 179 10  
 รวมทั้งสิ้น 125     25 13   372  213 10 758
 

  ข้อมูล : ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


  

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     125 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 104 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    7 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  14 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   25 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   4 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  14 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  14 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    376 คน
        สายวิชาการ  234 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  142 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   221 คน
        สายวิชาการ   35 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  186 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   13 คน
        สายวิชาการ  13 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   774 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำ พนง
ราช การ
พนง มหา วิทยาลัย ลูกจ้าง ตาม สัญญา
ชาว

ต่าง
ประ เทศ
รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
 สำนักงาน
 อธิการบดี
                       
    กองกลาง   1 12 2 3   11   16   50 

    กองคลัง

    3 4   1   4   7   19 
    กองนโยบาย
   
และแผน
            7   5   13 
        วิเทศ       
        สัมพันธ์
          1   1      
    กองบริหาร    
    งานบุคคล
    1    1   6   4   14 
    กองพัฒนา    
    นักศึกษา
    1   1   6   8   17
    สำนักงาน
    สภา
   
    มหาวิทยาลัย
    2     1   3   1   7
 สำนักงาน  
 ประกันคุณภาพ
 
 การศึกษา
          2   3      
 สำนักวิทย
 บริการ
และ
 เทคโนโลยี
  
 สารสนเทศ
        2   10   31   44 

 สำนักศิลปะ
 และ
วัฒนธรรม

  1           3        4
 สำนักส่งเสริม  
 วิชาการและ
 
 งานทะเบียน
  1           10   5    16
 สถาบันวิจัย  
 และพัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน  
 ตรวจสอบ
 ภายใน
              2   1  
 สำนักงาน  
 โครงการ
 
 จัดการศึกษา
 
 สำหรับ
 
 นักศึกษาจีน
                   1  
 คณะวิทยา  
 ศาสตร์
32   1 1     61 11 7 24   137 
 คณะวิทยาการ  
 จัดการ
23           57 14   10   104
 คณะศึกษา  
 ศาสตร์
15        2   28 12   8 1 66 
 โรงเรียน
 สาธิต
 มหาวิทยาลัย  
 ราชภัฏ  
 จันทรเกษม
              1 10     11
 คณะ  
 มนุษยศาสตร์
 
 และสังคมศาสตร์
28           73 12 5 6 6 130 
 คณะเกษตร  
 และชีวภาพ
          8 4 2 7    27
 บัณฑิตวิทยาลัย               4   5    9
 ศูนย์ภาษา           1   1   1    3
 วิทยาลัย  
 การแพทย์
 
 ทางเลือก
      1     5 7 11 12 6 42
 ศูนย์การ
 ศึกษาฯ
  
 จันทรเกษม-  
 ชัยนาท
      1     1 5   12   19
 ศูนย์การ
 ศึกษาฯ
  
 เศรษฐบุตร 
 บำเพ็ญ
                       
 สิทธิประโยชน์                   1   1
 ศูนย์ฝึก  
 ประสบการณ์
 
 วิชาชีพ
 
 จันทรเกษม
 ปาร์ค
                  13   13
 โรงพยาบาล
 สัตว์
                  1   1
 สระว่ายน้ำและ  
 ศูนย์สุขภาพ
                  1   1
 ร้านค้า
 สวัสดิการ
                  2   2
 ร้านค้า  
 จันทราร่วมใจ
                  1   1
 สำนักงาน
 หมวด
 
 วิชาศึกษา
 ทั่วไป
          1 1 1     4
                         
รวม 104 14 21 4 14 234 142 35 186 13  
 รวมทั้งสิ้น 125     25 14   376  221 13 774
 

  ข้อมูล : ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     125 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 104 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    7 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  14 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   25 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   4 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  14 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  14 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    376 คน
        สายวิชาการ  235 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  141 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   214 คน
        สายวิชาการ   35 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  179 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   13 คน
        สายวิชาการ  13 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   767 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้า
ราช
การ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนง
ราช การ
พนง
มหา
วิทยาลัย
ลูกจ้าง
ตาม
สัญญา

ชาว
ต่าง
ประ เทศ
รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
 สำนักงาน
 อธิการบดี
                       
    กองกลาง   1 12 2 3  

11

  15   49

    กองคลัง

    3 4   1   4   7   19 
    กอง
    นโยบาย
    และแผน
            7   4   12 
        วิเทศ
        สัมพันธ์
          1   1    1  
    กองบริหาร
    งานบุคคล
    1    1   6   4   14 
    กองพัฒนา
    นักศึกษา
    1   1   6   8   17
    สำนักงาน
    สภา
  
มหาวิทยาลัย
    2     1   3   1   7
 สำนักงาน
 ประกัน
 คุณภาพ
 การศึกษา
          2   3      
 สำนักวิทย
 บริการ
และ
 เทคโนโลยี
 สารสนเทศ
        2   10   32   45 

 สำนักศิลปะ
 และ
 วัฒนธรรม

  1           3        4
 สำนักส่งเสริม
 วิชาการและ
 งานทะเบียน
  1           10   5    16
 สถาบันวิจัย
 และพัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน
 ตรวจสอบ
 ภายใน
              2   1  
 สำนักงาน
 โครงการ
 จัดการศึกษา
 สำหรับ
 นักศึกษาจีน
                   1  
 คณะวิทยา
 ศาสตร์
32   1 1 1   61 11 7 15   129 
 คณะ
 วิทยาการ
 จัดการ
23           57 14   10   104
 คณะศึกษา
 ศาสตร์
15        2   28 12   8 1 66 
 โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏ
 จันทรเกษม
              1 10     11
 คณะ
 มนุษยศาสตร์
 และสังคม 
 ศาสตร์
28           74 12 5 6 6 131 
 คณะเกษตร
 และชีวภาพ
          8 4 2 7    27
 บัณฑิต
 วิทยาลัย
              3   5    8
 ศูนย์ภาษา           1   1   1    3
 วิทยาลัย
 การแพทย์
 ทางเลือก
      1     5 7 11 12 6 42
 ศูนย์การ
 ศึกษาฯ
 จันทรเกษม-
 ชัยนาท
      1     1 5   12   19
 ศูนย์การ
 ศึกษาฯ
 
เศรษฐบุตร
 บำเพ็ญ
                  1   1
 สิทธิ
 ประโยชน์
                  1   1
 ศูนย์ฝึก
 ประสบการณ์
 วิชาชีพ
 จันทรเกษม
 ปาร์ค
                  13   13
 โรงพยาบาล
 สัตว์
                  1   1

 สระว่ายน้ำ
 และ
 ศูนย์สุขภาพ

                  2   2
 ร้านค้า
 สวัสดิการ
                  2   2
 ร้านค้า
 จันทราร่วมใจ
                  1   1
 สำนักงาน
 หมวด
วิชา
 ศึกษาทั่วไป
          1 1 1    1   4
                         
รวม 104 14 21 4 14 235 141 35 179 13  
 รวมทั้งสิ้น 125     25 14   376  214 13 767
 

 ข้อมูล : ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     125 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 104 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    7 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  14 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   25 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   4 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  13 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  13 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    376 คน
        สายวิชาการ  235 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  141 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   208 คน
        สายวิชาการ   34 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  174 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   13 คน
        สายวิชาการ  13 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   760 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้า
ราช
การ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนง
ราช การ
พนง
มหา
วิทยาลัย
ลูกจ้าง
ตาม
สัญญา

ชาว

ต่าง
ประ เทศ
รวม
สนับ สนุน งาน ช่าง วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
 สำนักงาน
 อธิการบดี
                       
    กองกลาง   1 12 2 3   11   14   48 

    กองคลัง

    3 4   1   4   6   18 
    กองนโยบาย
    และแผน
            7   5   13 
        วิเทศ
        สัมพันธ์
          1   1      
    กองบริหาร
    งานบุคคล
    1       6   4   13 
    กองพัฒนา
    นักศึกษา
    1   1   6   7   16
    สำนักงาน
    สภา
      
    มหาวิทยาลัย
    2     1   3   1   7
 สำนักงาน  
 ประกันคุณภาพ
 
 การศึกษา
          2   3      
 สำนักวิทย
 บริการ
และ
 เทคโนโลยี
 
 สารสนเทศ
        2   10   32   45 

 สำนักศิลปะและ  
 วัฒนธรรม

  1           3        4
 สำนักส่งเสริม  
 วิชาการและ
 
 งานทะเบียน
  1           10   5    16
 สถาบันวิจัย  
 และพัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน  
 ตรวจสอบภายใน
              2   1  
 สำนักงาน  
 โครงการ
 
 จัดการศึกษา
 
 สำหรับ
 
 นักศึกษาจีน
                   1  
 คณะวิทยา  
 ศาสตร์
32   1 1 1   61 11 7 15   129 
 คณะวิทยาการ  
 จัดการ
23           57 14   10   104
 คณะศึกษา  
 ศาสตร์
15        2   28 12   8 1 66 
 โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย  
 ราชภัฏ  
 จันทรเกษม
              1 9     10
 คณะ  
 มนุษยศาสตร์
 
 และสังคมศาสตร์
28           74 12 5 6 6 131 
 คณะเกษตร  
 และชีวภาพ
          8 4 2 7    27
 บัณฑิตวิทยาลัย               3   5    8
 ศูนย์ภาษา           1   1   1    3
 วิทยาลัย  
 การแพทย์
 
 ทางเลือก
      1     5 7 11 10 6 40
 ศูนย์การศึกษาฯ  
 จันทรเกษม-  
 ชัยนาท
      1     1 5   12   19
 ศูนย์การศึกษาฯ  
 เศรษฐบุตร  
 บำเพ็ญ
                  1   1
 สิทธิประโยชน์                   1   1
 ศูนย์ฝึก
 ประสบการณ์
 วิชาชีพ
 จันทรเกษมปาร์ค
                  13   13
 โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
 สระว่ายน้ำและ
 ศูนย์สุขภาพ
                  2   2
 ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
 ร้านค้า
 จันทราร่วมใจ
                  1   1
 สำนักงานหมวด
 วิชาศึกษาทั่วไป
          1 1 1    1   4
                         
รวม 104 14 21 4 13 235 141 34 174 13  
 รวมทั้งสิ้น 125     25 13   376  208 13 760
 

 ข้อมูล : ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

  
       จำนวนบุคลากร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557  
 
               กลุ่มบุคลากร            จำนวน        รวม   
     
 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     125 คน  
        ข้าราชการ สาย ก 104 คน  
        ข้าราชการ สาย ข    7 คน  
        ข้าราชการ สาย ค  14 คน  
     
 2 ลูกจ้างประจำ   25 คน
        กลุ่มงานสนับสนุน  21 คน  
        กลุ่มงานช่าง   4 คน  
     
 3 พนักงานราชการ  13 คน 
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป  13 คน  
     
 4 พนักงานมหาวิทยาลัย    370 คน
        สายวิชาการ  235 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  135 คน  
     
 5 ลูกจ้างประจำตามสัญญา   228 คน
        สายวิชาการ   34 คน  
        สายสนับสนุนวิชาการ  194 คน  
     
 6 อาจารย์ชาวต่างประเทศ   13 คน
        สายวิชาการ  13 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น   774 คน
     

 

 
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ
พนง
ราช
การ
พนง
มหา
วิทยาลัย
ลูกจ้าง
ตาม
สัญญา

ชาว

ต่าง
ประ
เทศ
รวม
สนับ
สนุน
งาน
ช่าง
วิชา
การ
สนับ
สนุน
วิชา
การ
สนับ
สนุน
 สำนักงาน
 อธิการบดี
                       
    กองกลาง   1 12 2 3   10   15   48 

    กองคลัง

    3 4   1   4   7   19 
    กองนโยบาย
    และแผน
            7   5   13 
        วิเทศ
        สัมพันธ์
          1   1      
    กองบริหาร
    งานบุคคล
    1       6   4   13 
    กองพัฒนา
    นักศึกษา
    1   1   5   9   17
    สำนักงานสภา
    มหาวิทยาลัย
    2     1   3   1   7
 สำนักงาน
 ประกันคุณภาพ
 การศึกษา
          2   3      
 สำนักวิทยบริการ
 และเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
        2   9   35   47 

 สำนักศิลปะและ
 วัฒนธรรม

  1           3        4
 สำนักส่งเสริม
 วิชาการและ
 งานทะเบียน
  1           10   6    17
 สถาบันวิจัย
 และพัฒนา
  1         4   2  
 สำนักงาน
 ตรวจสอบภายใน
              2   1  
 สำนักงาน
 โครงการ
 จัดการศึกษา
 สำหรับ
 นักศึกษาจีน
                   2  
 คณะวิทยา
 ศาสตร์
32   1 1 1   61 11 7 19   133 
 คณะวิทยาการ
 จัดการ
23           57 13   11   104
 คณะศึกษา
 ศาสตร์
15        2   28 11   9 1 66 
 โรงเรียนสาธิต
 มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏ
 จันทรเกษม
              1 9     10
 คณะ
 มนุษยศาสตร์

 และสังคมศาสตร์
28           74 11 5 9 6 133 
 คณะเกษตร
 และชีวภาพ
          8 4 2 8    28
 บัณฑิตวิทยาลัย               4   5    9
 ศูนย์ภาษา           1   1   2    4
 วิทยาลัย
 การแพทย์

 ทางเลือก
      1     5 6 11 12 6 41
 ศูนย์การศึกษาฯ 
 จันทรเกษม-
 ชัยนาท
      1     1 5   12   19
 ศูนย์การศึกษาฯ
 เศรษฐบุตร
 บำเพ็ญ
                  1   1
 สิทธิประโยชน์                   1   1
 ศูนย์ฝึก
 ประสบการณ์
 วิชาชีพ
 จันทรเกษมปาร์ค
                  13   13
 โรงพยาบาลสัตว์                   1   1
 สระว่ายน้ำและ
 ศูนย์สุขภาพ
                  1   1
 ร้านค้าสวัสดิการ                   2   2
 ร้านค้า
 จันทราร่วมใจ
                  1   1
 สำนักงานหมวด
 วิชาศึกษาทั่วไป
          1 1 1       3
                         
รวม 104 14 21 4 13 235 135 34 194 13  
 รวมทั้งสิ้น 125     25 13   370  228 13 774
 

  ข้อมูล : ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

 
จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
  1  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  127 คน
          ข้าราชการ สาย ก 106 คน  
          ข้าราชการ สาย ค 21 คน  
     
  2  ลูกจ้างประจำ 25 คน
          กลุ่มงานสนับสนุน 21 คน  
          กลุ่มงานช่าง 4 คน  
     
  3  พนักงานราชการ 13 คน
          กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 คน  
     
  4  พนักงานมหาวิทยาลัย 367 คน
          สายวิชาการ 234 คน  
          สายสนับสนุนวิชาการ 133 คน  
     
  5  ลูกจ้างประจำตามสัญญา 232 คน
          สายวิชาการ 35 คน  
          สายสนับสนุนวิชาการ 197 คน  
     
  6  อาจารย์ชาวต่างประเทศ 13 คน
          สายวิชาการ 13 คน  
     
 รวมทั้งสิ้น  777 คน
   

 

 
 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงาน
 
หน่วยงาน  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง
ราช การ
 
พนง มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
ตามสัญญา

ชาว
ต่าง
ประ เทศ
 
รวม 
สาย ก สาย ค งาน
สนับสนุน
งาน
ช่าง
วิชา การ สนับ สนุน วิชา การ สนับ สนุน
สำนักงานอธิการบดี                      
   กองกลาง    12  3    10    18    51
   กองคลัง    4    1    4    7    19
   กองนโยบายและแผน            7    5    13
      วิเทศสัมพันธ์                  2
   กองบริหารงานบุคคล    1          4    13
   กองพัฒนานักศึกษา    1        10    18
   สำนักงานสภา
   มหาวิทยาลัย
           1    7
สำนักงานประกันคุณภาพ                   5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             38    50
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                   4
สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
          10     6    17
สถาบันวิจัยและพัฒนา             4    2    8
สำนักงานตรวจสอบภายใน               2    1    3
สำนักงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน                   1    1
คณะวิทยาศาสตร์  32   1     61   11  18    131
คณะวิทยาการจัดการ  23         57  13    10    103
คณะศึกษาศาสตร์  16         28  10    8  1  65
   โรงเรียนสาธิต
   ม ราชภัฏจันทรเกษม 
             1 10       11
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 29          74  11  5  9  6  134
คณะเกษตรและชีวภาพ   6          7  3  3  9    28
บัณฑิตวิทยาลัย               4    4    8
ศูนย์ภาษา             1    2    4
วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก 
     1      5  6  10  12  6  40
ศูนย์การศึกษาฯ ชันนาท       1      1  5    12    19
ศูนย์การศึกษาฯ
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
                 1    1
สิทธิประโยชน์                   1    1
ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
จันทรเกษมปาร์ค
                 13    13
โรงพยาบาลสัตว์                   1    1
สระว่ายน้ำ
และศูนย์สุขภาพ 
                 1    1
ร้านค้าสวัสดิการ                   2    2
ร้านค้าจันทราร่วมใจ                   1    1
สนง หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
         1  1        3
                       
 รวม 106  21   21  13 234  133  35 197  13   
 รวมทั้งสิ้น   127   25  13 367   232   13  777
               

  ข้อมูล : ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Additional information