ข่าวสารพนักงานมหาวิทยาลัย2015-09-24 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร รอบที่ 1 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
                                ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 , แบบ ป.กพม 4 )
2015-09-24 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
                               ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2015-09-24 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
                               ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2015-07-27 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58)
                              ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 , แบบ ป.กพม 4 )
2015-07-27 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58)
                              ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2015-07-27 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58)
                              ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2014-10-14 ประกาศ มจษ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน
2014-10-08 การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ และ การประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย
2014-05-15 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร
( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.มจษ 1 , แบบ ป.มจษ 2 , แบบ ป.มจษ 3 , แบบ ป.มจษ 4 )
2014-05-15 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.มจษ 1 , แบบ ป.มจษ 2 , แบบ ป.มจษ 3 )
2014-05-15 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.มจษ 1 , แบบ ป.มจษ 2 , แบบ ป.มจษ 3 )
 2014-03-19 ข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 2014-01-29 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

Additional information