ข่าวสารข้าราชการ

 2014-04-30 เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน-กบข เพื่อสมาชิก กบข"
2014-01-14
แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สายบริหาร  ( 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 )  เอกสารชี้แจง , แบบ ป.มจษ. 1 , แบบ ป.มจษ. 2 , แบบ ป.มจษ. 3 , แบบ ป.มจษ. 4 , คำอธิบาย  
2014-01-14 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ  ( 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 )  เอกสารชี้แจง , แบบ ป.มจษ. 1 , แบบ ป.มจษ. 2 , แบบ ป.มจษ. 3คำอธิบาย
2014-01-14 แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุนวิชาการ  ( 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 )  เอกสารชี้แจง , แบบ ป.มจษ. 1 , แบบ ป.มจษ. 2 , แบบ ป.มจษ. 3คำอธิบาย 

  

Additional information