ประมวลภาพกิจกรรม

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


 
 
 
 

การสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
โดยมีการจัดสอบภาคปฏิบัติงานสำนักงาน 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29
และการสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 และห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดีวันแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

CRU KM
DAY 
 


 
 
 
 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้ดำเนินการจัดแสดงบอร์ดผลงาน และมีการสรุปงานของหน่วยงานต่างๆ
ในงาน "วันแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม CRU KM DAY"
ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธาน
พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา , ดร.วรนารถ ดวงอุดม และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข (ตัวแทน)
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางให้แก่ตัวแทนของคณะต่างๆ ที่่นำเสนองาน การสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป

เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

 
 
 
 
 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
ผู้เข้าสอบเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 205 คน
โดยมี รองศาสตราจารย์นันทกา ทาวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
เป็นประธานในการสอบ และควบคุมการสอบแข่งขันในครั้งนี้
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในประเด็น
"แนวปฏิบัติการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ"


 
 
  
  
  
  

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในประเด็น
"แนวปฏิบัติการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ"
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมี ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นายบุญเกียรติ ชีระภากร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นายกานต์ ทรัพย์เสริมสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
เป็นวิทยากร
และตัวแทนบุคลากรแต่ละหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชี้แจงปัญหา ข้อเสนอแนะ
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศึกษาดูงานกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


 

  
  
 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ต้อนรับคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกองบริหารงานบุคคล
ณ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อายะวดี ซันประสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี กล่าวต้อนรับ
นายบุุญเกียรติ ชีระภากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายกานต์ ทรัพย์เสริมสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
แนะนำมหาวิทยาลัย และตอบข้อซักถาม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
และนำชมกองบริหารงานบุคคล, ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยการอบรมเชิงปฎิบัติการ
"เพิ่มศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"


 
 
 
  
  
 

บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เพิ่มศักยภาพอาจารย์มหาวิทยลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานเปิดการอบรม
และให้คำแนะนำแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

โดยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขสำราญ และ ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา
เป็นวิทยากรบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานเปิดการประชุม
และให้โอวาทแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
และมีการอบรมด้านบุคลิกภาพของบุคลากร
โดย นายวิเศษพงศ์ วงศ์ทิพย์ เป็นวิทยากรดำเนินรายการ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการ
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานเปิดการประชุม
และให้โอวาทแก่บุคลากรสายวิชาการ
มีการอบรมการพัฒนาหลักสูตร
โดย รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ และ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน
เป็นวิทยากรดำเนินรายการ
อบรมการเรียนการสอนระบบดิจิตอล
โดย รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร เป็นวิทยากรดำเนินการ


การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
 
 
 
 


พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุม เรื่องหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 19 มีนาคม 2557
โดย ดร. เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อซักถาม


โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร
สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผู้บริหารระดับสูง อาทิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน และผู้อำนวยการกองต่างๆ เข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร
สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มาเป็นเกียรติและแจกวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมในโครงกาารนี้


 เข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกคณะ
ได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ในการเข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการ
ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี


เส้นทางคุณภาพสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี
เข้าร่วมฟังบรรยายและให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ก่อนที่จะเข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการ
โดยมี รศ.ดร.ศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง เป็นวิทยากรบรรยาย


"การจัดการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

 ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
"การจัดการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต"
โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ เป็นวิทยากรบรรยาย
วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรางกุล อธิการบดี
นำคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก สถาบัน และ วิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่าน
เข้าพบปะ แนะนำ และให้ข้อคิดที่ดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี
ซึ่งบรรยากาศในการประชุมบุคลากรทุกคนมีความสนุกสนาน รักใคร่สามัคคี 
โดยมีกิจกรรมสันทนาการจากวิทยากรที่เน้นให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
และมีเกร็ดสาระที่มีประโยชน์จากวิทยากรทุกท่าน


 

 
 

 

Additional information