ติดต่อกองบริหารงานบุคคล


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 02-9426900-99 ต่อ 1140, 1142, 1143, 1194 และ 7040
โทรสาร 02-5139734

IP Phone  02-9426900-99 ต่อ 1140, 1142, 1143, 1194 และ 7040 รายนามจากซ้ายไปขวา

ชุมพล เดชะคำภู  ทิพย์รัตน์ วัฒนธัญญกรรม  ชุติมาภรณ์ ค้าขาย (ลาออก)
ชมบงกช ไกรหลง  ธันย์รดี เกตุนวม  วรุตม์ ธีรจันทรางกูร 
กรชวัล ดีพลงาม 
ขวัญหล้า ชัยชนะ  กาญจนี พุ่มพะเนิน 
กรรยา รินสอน 
ไกรฤกษ์ การภักดี  
ณัฐฐกิตติ์ เอี่ยมเจริญ  บังอร แสงเพิ่ม  กานต์ ทรัพย์เสริมสุข ผอ. กองบริหารงานบุคคล
ภัทวรรณ บุตรรักษ์ (เพิ่มเติม)  วรรดี นพรัตน์ (เพิ่มเติม)  พัชร ไวกสิกรรม (เพิ่มเติม)
จตุพร บุญยัง (เพิ่มเติม) 
Update 28 SEPTEMBER 2015
 

Additional information