ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปรัชญา
ยิ้มรับสู้งาน บริการฉับไว คงไว้ซึ่งคุณธรรม นำมหาวิทยาลัยพัฒนา

 

วิสัยทัศน์
นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการและการบริหารจัดการ
ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลให้ทันต่อความก้าวหน้า

 

พันธกิจ
1)  นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
     และสะดวกแก่การสืบค้น
2)  พัฒนาระบบงานให้เป็นปัจจุบันเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
3)  จัดเตรียมฐานข้อมูลบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
4)  พัฒนาบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อ
5)  ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เช่น
     การไปอบรม สัมมนาด้านต่างๆ
6)  สร้างจิตสำนึกบุคลากรในด้านการบริการ

 

เป้าหมาย
1)  ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
     ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดความประทับใจ
2)  ทำให้เกิดความเชื่อถือและสร้างการยอมรับจากบุคลากร
     ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3)  เป็นองค์กรแบบอย่างในการให้บริการทุกๆ ด้าน
4)  มีวัฒนธรรมประจำองค์กร
5)  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

วัตถุประสงค์
1)  เพื่อให้การบริหารจัดการของกองบริหารงานบุคคล ดำเนินงานตามภารกิจ
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2)  เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
     ทันต่อการเปลียนแปลงของสังคม
3)  เพื่อพัฒนาบุคลากรในกองบริหารงานบุคคลให้มีความรู้
     ความสามารถในทุกๆ ด้าน
4)  เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับข้อมูลและการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว
5)  เพื่อทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ

 
 SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

Additional information